అంతే దూరం!

(నీతులూ, విలువలూ, ప్రమాణాలు- మానవత్వం ముందు అల్పమయినవి. ఆకలిగొన్న వాడిముందూ , అవమానించబడ్డ వాడి ముందూ, గీతకారుడు కూడా చిన్నబోతాడు. భంగపడ్డ వాడి విశ్వరూపం అంత గొప్పది. మనిషినుంచి మనిషిని వేరు చేయటానికి స్మృతులూ, ధర్మాలూ అవసరం కానీ, మనిషిని పెట్టి మనిషిని గుణించటానికి ఒక్క మనసు చాలు. ఇలా అని అనుకుంటే చాలు… అలా జరిగిపోతుంది.)

photo by kishen chandar


అనుకోవటానికీ
అందుకోవటానికీ
అరంగుళమే దూరం
మాటకీ,
చేతకీ
అరక్షణమే దూరం
ప్రేమకీ
పెళ్ళికీ
సంతకమే దూరం
పిచ్చిది జీవితం
మనం చెప్పినట్టు వింటుంది.
-సతీష్‌ చందర్‌
(ప్రజ దినపత్రికలో ప్రచురితం)

1 comment for “అంతే దూరం!

  1. kvvs govinda raju
    October 21, 2011 at 11:57 pm

    thank you ish chandra gaaru

Leave a Reply