గురి పాఠం!

(గొర్రెలు నడుస్తాయనుకుంటాం. నడవబడతాయి. చిలుకలు పలుకుతాయనుకుంటాం. పలుకబడతాయి. గాడిదలు మోస్తాయనుకుంటాం. కానీ మోయబడతాయి. తలకాయలు ఎవరికయినా ఇచ్చేస్తే, మనమూ అంతే..! బతకం. బతకబడతాం. గురిని మరచి ఉరి వైపు పరుగులు పెడతాం.)

Photo by Intel guy

జగమంతటిలో

చేపకన్ను తప్ప

మరేదీ

చూడని వారే

జీవించటం చేతనైన వారు.

గురిని

మరచినది

క్షణమైనా

మరణించిన క్షణమే.

-సతీష్ చందర్
(‘ప్రజ‘లో ముద్రితం)

1 comment for “గురి పాఠం!

Leave a Reply